Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na URL adrese www.VIP-klima.sk je spoločnosť

VIP-Global s.r.o.

Vodná 23/10, 945 01 Komárno.
IČO: 50 556 363
DIČ: 2120368723
IČ DPH: SK2120368723

Konateľ : Ondrej Nagy
Kontakt: +421 905 739 027
+421 908 833 727

e-mailová adresa: info@vip-klima.sk

Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa
č. účtu: IBAN: SK970900000005119946250

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Kúpnou zmluvou sa rozumie objednávka uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Kupujúceho zaväzujú od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu.

2. Objednávka

2.1. Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Vo formulári je povinný uviesť pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu. Taktiež zaslaním svojej objednávky potvrdzuje že je osobou staršou 18 rokov.

2.2. Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so súhlasom predávajúceho. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, ak obsahuje rovnaké údaje o kúpnej zmluve ako objednávka.

2.4. Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, podľa spôsobu určenom v kúpnej zmluve.

Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou zmluvou nezaplatí kúpnu cenu.

Ak z dôvodu nie na strane predávajúceho obstaranie tovaru za účelom jeho dodania kupujúcemu vyžaduje vynaloženie vyšších nákladov, než aké boli predávajúcemu známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene kúpnej ceny, pričom až do jej uzavretia sa odkladá splnenie jeho povinnosti dodať tovar kupujúcemu.

4.2. Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci dodá tovar spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, odoslaním tovaru na adresu ktorá je určená v kúpnej zmluve.

5.2. Predávajúci zabalí tovar na jeho uchovanie a ochranu.

5.3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od jej doručenia. Ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty.

5.4.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.5.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v

5.3. všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.

6.2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

6.3. V prípade bezhotovostného prevodu, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v dohodnutej lehote.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že by niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za technické, dizajnové a užitkové vlastnosti predávaného tovaru. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo poškodenia majetku alebo zdravia, či už priame alebo nepriame, spôsobené vadou dodaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia.