Reklamačný poriadok

Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba poskytovaná na všetok zakúpený tovar je stanovená zákonom v trvaní 24 - 36 mesiacov (ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade reklamácie tovaru je potrebné vopred informovať predávajúceho e-mailom. Predávajúci následne zašle kupujúcemu “Reklamačný formulár”, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať predávajúcemu. Po obdržaní Reklamačného formulára bude predajca kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii. V prípade uznanej reklamácie je možné tovar vymeniť za rovnaký typ, alebo ho nahradiť iným v rovnakej hodnote, prípadne vrátiť peniaze za tovar. Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia Reklamačného formulára predávajúcemu. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý bol poškodený alebo neúplný. Záruka poskytovaná na klimatizačné zariadenia je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami min. 1 x za 12 mesiacov! (viz. servis)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili dodanie tovaru kupujúcemu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

Kupujúci môže stornovať svoju objednávku do času jej odoslania, o jej odoslaní bude kupujúci informovaný formou elektronickej pošty.

Nie je možné vrátiť tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, taktiež tovar hygienicky znehodnotený použitím.